कोंबडीचे अंडे आणि घराच्या बांधकामासाठी वापरण्यात
येणारी विट यांच्यात एका बाबतीत साम्य आहे ते
कोणत्या बाबतीत आहे ?
.
जरा ओळखुन दाखव!”
मित्राने माझ्यापुढे कोडे टाकले.
.
मला विचारचक्रात अडकवुन स्वतः पसार झाला.
.
मी विचार करु लागलो,
“बांधकामाची विट आणि कोंबडीचे अंडे यात काय
साम्य असणार?”
खुप विचार करुनही उत्तर न सापडल्यामुळे
शेवटी शेजारी सुरु
असलेल्या बांधकामावरुन दोन विटा आणि बाजारातुन
अर्धा डझन
अंडी घेउन घरी आलो. खूप निरीक्षण
केले पण उत्तर सापडले नाही.
.
दुसर्या दिवशी तोच मित्र पुन्हा माझ्याकडे आला,
“काय सापडले काय उत्तर?”
.
मी नकारार्थी मान हलविली आणि
“आता तुच काय ते साम्य दाखवं!”
असे म्हणुन ती अंडी आणि विटा त्याच्यापुढे
ठेवल्या .
.
मित्राने हातात अंडे घेतले.
ते उभे ठेवले आणि दाबले, पण ते फ़ुटले नाही . मग त्याने
अंड्याला आडवे केले आणि दाबले , ते चटकन फुटले.
मग त्याने दोन फ़ुटावरुन हातात उभी धरलेली विट
खाली सोडली, विटेला काहीच झाले
नाही. नंतर तेवढ्याच अंतरावरुन त्याने
आडवी धरुन विट खाली सोडली,
आता मात्र विट फुटली.
.
मित्र माझ्या खांद्यावर हात ठेवून म्हणाला “विट आणि अंडे
उभे असेपर्यंत
फ़ुटत नाही, आडवे होताच फ़ुटते. हे
त्या दोघांमधील साम्य. माणुस त्या विट
किंवा अंड्या सारखाच
तो जोपर्यंत खंबीरपणे* उभा आहे, सजग आहे, तो पर्यंत
कोणीच त्याचे भवितव्य बिघडवू शकत नाही. पण
जर का तो सुस्तावला, जरा आडवा झाला , की त्याचे
भवितव्य
फ़ुटण्याची शक्यता बळावते.”
खंबिरपणे उभे राहा. जग तुमचे काही बिघडवू शकत नाही.