(1) त्रिकोणाला बाजू — तीन📐

(2) त्रिकोणाला शिरोबिंदू — तीन

(3) त्रिकोणाला कोन — तीन📐

(4) आयताला बाजू — चार 🖼️

(5) आयताला शिरोबिंदू — चार

(6) आयताच्या समोरासमोरील बाजू — समान लांबीच्या

(7) आयताचे चारही कोन — काटकोन

(8) चौरसाला बाजू — चार 🔲

(9) चौरसाला शिरोबिंदू — चार

(10) चौरसाला कोन — चार 🔲

(11) चौरसाच्या चारही बाजूंची लांबी — समान

(12) चौरसाचे चारही कोन — काटकोन

(13) 90 अंशापेक्षा कमी मापाचा कोन — लघुकोन

(14) 90 अंशाच्या मापाचा कोन — काटकोन

(15) 90 अंशापेक्षा जास्त माप असणारा कोन — विशालकोन