पालक म्हणून आम्ही…

पालकत्वाची चाहूल लागताच काही कार्यशाळा केल्या, बरीचशी पुस्तकं वाचली. उत्तम पालक होण्यासाठी जे जे करता येईल ते केलं. पालकत्व म्हणजे एक जबाबदारी! त्यात चूक होता कामा नये.
योग्य तेच मुलांपर्यंत पोहचलं पाहिजे. चांगल्या सवयी लागल्या पाहिजे इ. इ. अनेक गोष्टींचा ताण असायचा मनावर. वेळेचं व्यवस्थापन, मुलांकडून असलेल्या अपेक्षा, स्वतःकडून मुलांप्रती असलेल्या अपेक्षा या सगळ्याचा खूप त्रास व्हायचा व त्याचा परिणाम मुलांशी बोलताना, वागताना व्हायचा. Continue Reading