आजकालच्या मुलांना हे कधीच कळणार नाही पूर्वीच्या काळी खालील कारणांसाठी पण मार मिळत असे :

1. मारल्यावर रडल्या बद्दल.
2. मारल्यावर न रडल्या बद्दल.
3. न मारता रडल्या बद्दल.
4.. मित्रांबरोबर खेळल्या बद्दल.
5. मित्रांबरोबर न खेळल्या बद्दल.
6. मोठी माणसे बसली असताना तिथून ये जा केल्या बद्दल.
7. मोठ्यांना उत्तर दिल्याबद्दल
8. मोठ्यांना उत्तर न दिल्या बद्दल.
9. खूप वेळ मार न खाता राहिल्यावर.
10. उपदेश पर गाण गायल्या बद्दल.
11. पाहुण्यांना नमस्कार न केल्या बद्दल.
12. पाहुण्यांसाठी केलेला खाऊ खाल्ल्या बद्दल.
13. पाहुणे जायला निघाल्यावर त्यांच्या बरोबर जाण्याचा हट्ट केल्या बद्दल.
14. खायला नाही म्हंटल्यावर.
15. सूर्यास्तानंतर घरी आल्यावर.
16. शेजाऱ्यांकडे खाल्ल्या बद्दल.
17. हट्टी असल्या बद्दल.
18. खूप उत्साही असल्या बद्दल.
19. बरोबरच्या मुलांमध्ये भांडणात हरल्या बद्दल.
20. बरोबरीच्या मुलांमध्ये भांडणात जिंकल्या बद्दल.
21. खूप सावकाश खाल्या बद्दल.
22. भराभर खाल्या बद्दल.
23. मोठे जागे झाल्यावर झोपून राहिल्या बद्दल.
24. पाहुणे खात असताना त्यांच्या कडे बघत राहिल्या बद्दल.
25. चालतांना घसरून पडल्या बद्दल.
26. मोठ्यांच्या कडे पाहत उभे राहिल्या बद्दल.
27 मोठ्यांशी बोलताना दुसरीकडे पाहिल्या बद्दल.
28. मोठ्यांशी बोलताना त्यांच्या कडे न पाहिल्या बद्दल.
29 मोठ्यांशी बोलताना एकटक पाहिल्या बद्दल
30 रडणार्‍या मुलांकडे पाहून हसल्या बद्दल.