प्रक्रिया डायरी #२

मुसळधार पाऊस सुरू आहे. पाणीच पाणी चहूकडे अशी अवस्था आहे. खडकवासला धरणातून पाणी सोडल्याने मुठा नदी दुथडी भरून वहात आहे. त्यात आज आहे, १२ जुलै.

मुलांशी ’१२ जुलै १९६१ पानशेत प्रलय’ ह्याबद्दल आज गप्पा मारल्या. मुठा नदी, तिच्या दोन उपनद्या आणि पुण्याला पाणी पुरवठा करणारी चार धरणे ह्याबद्दल मागच्या आठवड्यातच बोललो होतो.

Read more